Adatvédelmi nyilatkozat

1. A honlap használatára vonatkozó alapelvek
A BIF Nyrt. tulajdonát képező www.harsanylejto.hu honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint  Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal tulajdonosa semminemű anyagi felelősséget nem vállal. A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató jelleggel bírnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa nem vállal garanciát.

2. Szerzői jog
BIF Nyrt. a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat.
Ön jogosult a www.harsanylejto.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a BIF Nyrt. semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.
A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

3. Kapcsolódó honlapok
A weboldal tartalmaz olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat. Ezek a honlapok nem a tulajdonunkban vannak, csupán hozzáférést biztosítunk, azonban nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.

4. Adatvédelem, a személyes adatok gyűjtése és használata
4.1. Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.
4.2. Tiszteletben tartjuk a honlap látogatóinak személyhez fűződő, másképpen személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján. Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk.
4.3. A www.harsanylejto.hu honlapon bizonyos adatok megtekintéséhez a látogatónak kötelező regisztrálni a Regisztráció menüpontban. A név, telefonszám és e-mail cím megadása elengedhetetlen és ezzel egyidejűleg a regisztrált hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon az általa megadott adatok a 4.4. pontban rögzített célra felhasználásra kerüljenek. A regisztráció törlését bármikor megteheti e-mail üzeneten keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a felhasználó ellen.
4.4. Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait ügyfél kapcsolattartás (az oldalon meghivatkozott termékek, szolgáltatások értékesítése érdekében azoknak az Önnel történő megismertetése, illetve az ezekkel összefüggésben történő információadás) céljából használjuk fel. A regisztrációja törlését követően automatikusan eltávolítjuk elérhetőségét e-mail cím adatbázisunkból. A törölt regisztrációt követően a továbbiakban semmilyen információt nem birtoklunk Önnel kapcsolatban.
4.5. Egyebekben tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben Ön a későbbiekben eltérően nem rendelkezik, úgy ezen esetben a megadott személyes adatai az 5. pontban felsorolt adatkezelők jogutód nélküli megszűnéséig, vagy az adatkezelők erre irányuló egyoldalú döntéséig nem kerülnek megsemmisítésre, illetve törlésre. Az adatok megsemmisítéséről, törléséről a megsemmisítést, törlést megelőzően legkésőbb 5 nappal, az Ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk Önt. Törlés helyett zároljuk az Ön személyes adatait, ha ezt Ön kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján alaposan feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5. Az adatok kezelői:
BIF Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044292; adószám: 12320484-2-41)
Tamenund Consulting Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Anna u. 10.; cégjegyzékszáma: 13-09-133354; adószáma: 144995435-2-13),

Az adatkezelők nem adják el, nem adják bérbe és nem is kölcsönzik az Önre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, azok nem kerülnek ki az adatkezelők kezeléséből. Kérjük vegye ugyanakkor figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági határozat írja elő nekünk.

6. Az adatvédelem speciális területei közé tartoznak az ún. cookie-k. Ezek file-ok vagy információ-darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunkat tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapukon. Ez látogatóink kényelmét is szolgálja, hisz egy testreszabottabb szolgáltatást kap oldalunkon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállítása engedélyezi a cookie-kat. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön gépéről mint az IP-cím (az Ön gépét azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok. Minden megteszünk annak érdekében, hogy személyes információit biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek.

7. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. A weboldalon megfogalmazott célokra történő felhasználáshoz való hozzájárulás jóváhagyásnak minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely oldalon található kérdőíven megadta.

8. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseivel.

Az Infotv. vonatkozó fogalmai és értelmezései:
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk: info@bif.hu e-mail címünkön.

Adatvédelmi nyilatkozat | Harsánylejő kertváros